Program

08.00-09.00 Registrering

09.00-09.10 Invigning

09.10-10.00 Plenum – Att leva med inbillad fulhet
Omkring 200 000 Svenskar är drabbade av dysmorfofobi, inbillad fulhet. Dysmorfofobi är en vanlig men ganska okänd sjukdom som leder till stort lidande och ökar risken för depression och självmord. Johanna delar med sig av sina år med sjukdomen.

Moderator:  Emanuel Karlsten, journalist
Medverkande: Johanna Hisbro, att leva med dysmorfofobi

10.00-10.45 Förmiddagskaffe

Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen.

10.45-11.25 Seminariepass 1

Bakomliggande orsaker till samsjuklighet mellan ADHD och Beroendesjukdom, del 1
ADHD är en vanligt förekommande neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kännetecknas av symtom på hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet. Även substansbrukssyndrom (SUD) är vanligt förekommande tillstånd som bidrar till stort personligt lidande och funktionsnedsättning. Det har länge varit känt att personer med ADHD löper ökad risk att drabbas av SUD men trots att såväl familje- som tvillingstudier har visat ärftliga faktorer spelar stor roll för båda tillstånden är de bakomliggande mekanismerna till stor del okända. Föreläsningen fokuserar på genetiska och miljömässiga förklaringar till den stora samsjukligheten mellan ADHD och SUD.
Föreläsare: Charlotte Skoglund, 
MD, PhD, överläkare

B Att möta personer med dubbeldiagnos – missbruk och psykisk störning..del 1 Fullsatt pass
Tidiga relationsstörningar inbegriper diagnoser som borderline, narcissism, antisociala störningar, psykoser m fl. Hur kan vi handskas med symbiotiska beroendemönster som uppstår i arbetet mellan klienter och personal? Utagerande – en teori om utagerandet av vilken man kan förutsäga utagerandet och följa processen.
Föreläsare: Stefan Sandström,
leg psykolog

Professionellt och etiskt förhållningssätt i arbetet med ensamkommande ungdomar
Etiskt förhållningssätt i ditt arbete med ensamkommande ungdomar. Hur arbeta professionellt i mötet med ungdomarna? Hur kan du hålla en distans men ändå vara nära? Hur skapar du trygga vuxna relationer? Hur få en förtroendefull relation med ungdomen för att skapa förutsättningar för en bra utredning? Hur bygga ett förtroende som myndighetsperson? Hur kan du bygga upp en relation utan att ta en föräldraroll? Hur behålla sin professionalitet utifrån sin yrkesroll utan att känna sig maktlös? Vilka beteenden/konsekvenser kan och ska du möta upp och hantera inom din yrkesroll? Lär dig urskilja och avgöra när ungdomen är i behov av vidare stöd. Vad ska du tänka på i samarbetet med tolk? Tolkens funktion och roll i social omsorg. Hur kan du kommunicera icke-verbalt i mötet med ungdom när ni har tolk med? Gränser och integritet – hur du kan respektera ungdomens gränser, dina egna
Föreläsare: Carl Pether Wirsén, 
psykoterapeut & fil mag. specialisering inom kris- och traumapsykologi

11.25-11.35 Bensträck

11.35-12.15 Seminariepass 2

Bakomliggande orsaker till samsjuklighet mellan ADHD och Beroendesjukdom, del 2
ADHD är en vanligt förekommande neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kännetecknas av symtom på hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet. Även substansbrukssyndrom (SUD) är vanligt förekommande tillstånd som bidrar till stort personligt lidande och funktionsnedsättning. Det har länge varit känt att personer med ADHD löper ökad risk att drabbas av SUD men trots att såväl familje- som tvillingstudier har visat ärftliga faktorer spelar stor roll för båda tillstånden är de bakomliggande mekanismerna till stor del okända. Föreläsningen fokuserar på genetiska och miljömässiga förklaringar till den stora samsjukligheten mellan ADHD och SUD.
Föreläsare: Charlotte Skoglund, MD, PhD, överläkare

B Att möta personer med dubbeldiagnos – missbruk och psykisk störning..del 2 Fullsatt pass
Tidiga relationsstörningar inbegriper diagnoser som borderline, narcissism, antisociala störningar, psykoser m fl. Hur kan vi handskas med symbiotiska beroendemönster som uppstår i arbetet mellan klienter och personal? Utagerande – en teori om utagerandet av vilken man kan förutsäga utagerandet och följa processen.
Föreläsare: Stefan Sandström,
leg psykolog

Hur hantera egna känslor av att möta andras svåra upplevelser?
Hur hantera egna känslor när det blir starka känslor hos ungdomen, för att inte överidentifiera sig och ta över känslorna från ungdomen? Hur särskilja vad som är ens egna känslor och vad som är ungdomens känslor? Hur handskas du med dina egna känslor av att se någon annan återuppleva minnen/flashbacks? Hur hantera och förhålla sig känslomässigt om en ungdom blir återsänd till hemlandet eller ankomstlandet i EU – lär dig hantera egna känslor och processer i arbetsgruppen
Personalvård och återhämtning
Behov av personalvård för professionella som arbetar med utsatta ungdomar. Vikten av återhämtning för personal. Hur hantera empatitrötthet hos dig själv och kollegor? Handledning
Föreläsare: Carl Pether Wirsén, 
psykoterapeut & fil mag. specialisering inom kris- och traumapsykologi

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.00 Seminariepass 3

A Ungdomar i riskzonen – Hur förebygger vi att de hamnar i kriminalitet och hur kan vi förebygger vi att de hamnar i kriminalitet och hur kan vi arbeta med dem som redan hamnat där?
Så identifierar och fångar vi upp unga som är på väg in i ett riskfyllt beteende och så agerar vi i ett tidigt skede?
Så arbetar vi kring sekretessen för att snabbt fånga upp ungdomar i riskzonen.
Vikten av att erbjuda en alternativ livsstil.
Så kan du arbeta med social färdighet, sysselsättning och praktikplatser för unga vuxna i kriminalitet
Samverkan – social insatsgrupp där olika professioner arbetar tillsammans i både akuta, tidiga och fördjupande insatser
Föreläsare: Dashmire Osmani och Tove Lundell, sektionschefer på individ och familjeomsorg, enheten öppenvård i Malmö Stad

Att vara förälder till ett barn med narkotikaproblem  – påverkan på livssituation och psykisk hälsa
Föräldrar till vuxna barn med narkotikaproblem är i flera avseenden en utsatt grupp. Trots detta har det länge saknats kunskap om denna grupps utsatthet och eventuella hjälpbehov. I ett unikt svenskt forskningsprojekt har vi undersökt i vilken utsträckning denna föräldragrupp upplever att barnets narkotikaproblem har haft en negativ inverkan på olika aspekter av deras liv. Studien bygger på en självrapportenkät (n=687) distribuerad till föräldrar via anhörigföreningar, behandlingsverksamheter samt gruppforum på nätet. Under föreläsningen presenteras några viktiga resultat från projektet vad gäller upplevda konsekvenser för psykisk hälsa, relationer och vardagsliv.
Föreläsare: Torkel Richert, lektor på Institutionen för socialt arbete på Malmö högskola

C RÖTTER OCH VINGAR – om bråttomsamhället, själen och konsten att bevara sig själv
Föreläsare: Göran Larsson,
präst, leg psykoterapeut

14.00-14.10 Bensträck

14.10-14.50 Seminariepass 4

A Hur förebygger vi psykisk ohälsa: alltifrån universella metoder till individinriktade.
När psykisk ohälsa väl utvecklats är den hos barn och unga precis som hos vuxna både svår att behandla och kostsam på alla sätt. För att förhindra dess konsekvenser är det både klokare och billigare att försöka förekomma dess utbredning. I denna föreläsning berättar Peter Währborg hur detta kan göras både på samhälls- och individnivå.
Föreläsare: Peter Währborg,
MD PhD Prof em

Själens längtan – om skuld, skam och beroende
Utifrån sin bok ” Skamfilad” berättar Göran lättfattligt och med ryckande om skammens rötter och många ansikten. Han visar på skammen som drivkraft i beroende, men hjälper oss också att hitta vägen ut ur skamvrån. En föreläsning om att möta det svåra i sig själv och i andra. Men framförallt inspiration till försoning, hopp – och vägar till ett helare jag.
Föreläsare: Göran Larsson,
präst, leg psykoterapeut

Undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID), ny ätstörningsdiagnos
Undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID), är en ny diagnos avseende svårigheter med att äta som oftast börjar i tidiga barnaår. Svårigheter som kan ta sig olika uttryck, t ex selektivt ätande, ointresse för mat, rädsla för att sätta i halsen eller rädd för att bli illamående. Det är en ätstörning som skiljer sig från t ex anorexia nevrosa främst genom att svårigheterna inte är associerade med samma föreställnings värld som t ex en uttalad kroppsuppfattningsstörning. Däremot kan den ge upphov till lika stora svårigheter. Föreläsningen kommer att redogöra för det aktuella kunskapsläget avseende sjukdomsbild, förekomst, när man bör söka hjälp, behandling samt prognos.
Föreläsare: 
Ulf Wallin, överläkare, med dr, barnpsykiater, leg psykoterapeut

14.50-15.30 Eftermiddagskaffe

15.30-16.30 Plenum – Älska mig för den jag är!
Mor och son, Camilla och Sam Gisslow och deras gemensamma föreläsning som tar dig med på början av deras resa, från dagen när Sam var fyra och ett halvt år och berättade att han inte var en flicka, utan en pojke och det de mött under åren och hur det har påverkat dem.

Camilla delar med sig av sina tankar och känslor när hennes son kom ut som transgender 1997 och andras reaktioner. Både kring Camillas föräldraskap i att möta sitt barn och den okunskapen som fanns då för tjugo år sedan, men fortfarande lever kvar. Sam delar med sig av sina tankar och känslor i att växa upp med en själ som inte stämde överens med kroppen utifrån den norm som presenteras för oss. De kränkningar han fått utstå och hur han fann sin inre styrka och kraft att vägra kompromissa med sig själv. Camilla och Sam delar med sig av verktyg för vardagen i möte med andra transpersoner och hur man kan skapa en öppen och accepterande miljö. Föreläsningen kommer utmana dig själv i dina egna fördomar och normföreställningar, samt hjälpa dig att bli mer öppen och våga bemöta det som vi inte alltid förstår. Den berör på djupet!
Föreläsare: Camilla och Sam Gisslow, mor och son

16.30 Dagen slut för i år

OK
På Sydpsyoh använder vi kakor (cookies) för att du ska få bästa möjliga användarupplevelse. Genom att du fortsätter att titta på vår sajt godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?